MEC: Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu: Thông báo mời họp ĐHCĐChương trình ĐHCĐGiấy xác nhận tham dự họp, ủy quyền tham dựBáo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023Báo cáo kết quả hoạt động […]

Chi tiết »