MEC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II/2009

Share Button

Theo báo cáo tài chính quí II năm 2009 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 99.615.489.186,d VNĐ lũy kế đến hết quí II là 144.484.983.310,d VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.084.594.085,d VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 9.869.192.527,d VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.771 VNĐ lũy kế cuối kỳ : 2.467

* File đính kèm: MEC_BCTC Q2.2009.pdf

Share Button