MEC đăng ký bán 200.000 SD7 từ 13/10

Share Button
sd7Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Someco Sông Đà, đồng thời nhằm phục vụ kế hoạch đầu tư năm 2009 của Công ty, Tổng giám đốc Công ty đưa ra kế hoạch bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7 như sau:
                     Khối lượng bán:        200.000 cổ phần .
                                                                Thời gian bán  :        Từ 13/10/2009 đến 13/11/2009 .
Share Button