UBCKNN chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP SOMECO Sông Đà

Share Button

Ngày 09 tháng 11 năm 2009 Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra Công văn số  2444/UBCK_QLPH chấp nhận về nguyên tắc việc đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP SOMECO Sông Đà.


(UBCKNN)
Share Button