Định nghĩa cơ bản trong quản trị chiến lược…

Share Button

Cập nhật ngày:

Sứ mệnh (Mission): Là chức năng chính của DN, hay trả lời câu hỏi tại sao DN tồn tại

Tầm nhìn (Vission): Những mục đích chính DN muốn đạt được trong thời gian dài hạn (1-5 năm)

Mục tiêu (Objective): là những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, khả thi, trong một thời gian ngắn hạn hơn. Mục tiêu làm cụ thể hoá tầm nhìn của DN.

Tất cả mọi điều này đều có thể thay đổi, mỗi giai đoạn phát triển DN sẽ xác định các sứ mệnh khác nhau trên cơ sở đó họ đặt ra các mục tiêu dài hạn ví dụ như trở thành số 1, số 2, hay số 3 trong ngành nào đó, và các mục tiêu cụ thể cho các vấn đề như mục tiêu về thị phần, sản phẩm mới, số lượng và chất lượng nhân sự, ….

Ví dụ, tại sao GE có sứ mệnh là “mang điều tốt đẹp đến cuộc sống” vì công ty này có nhiều sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy cách đặt này sẽ khái quát và bao hàm ý nghĩa mang lại cho cuộc sống tốt đẹp, những điều tốt đẹp cho cổ đông, Nhân viên, đối tác, vv. do công ty quá lớn và có nhiều mảng lên sứ mệnh phải rộng mới bao quát được tại sao họ tồn tại.

Còn FPT họ cũng sắp thay đổi sứ mệnh rồi, vì sang giai đoạn mới họ sẽ đặt trọng tâm khác,  liên quan đến công dân số (e-citizen), như vậy mỗi giai đoạn phát triển công ty sẽ có sứ mệnh riêng phụ thuộc vào điều họ muốn làm và muốn đem lại cho xã hội.

Tầm nhìn rất quan trọng vì nó giúp DN định hướng hoạt động của mình và các đối tượng biết được công ty làm gì? đem lại điều gì cho họ? và cách thức đem lại cái đó như thế nào?

Share Button