31-3-2010: Hạn chót nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009

Share Button
(HNM) – Theo ước tính của Tổng cục Thuế, có gần 5 triệu người thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009, hạn chót nộp quyết toán là ngày 31-3. Đơn vị chi trả thu nhập sẽ chỉ phải kê khai quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập không được miễn thuế TNCN phát sinh từ ngày 1-7 đến 31-12-2009. Với khoản tiền thưởng của năm 2009, nếu đơn vị chi trả cho người có thu nhập một lần trong năm 2010, thì 50% số tiền thưởng này sẽ không được miễn thuế. Nếu khoản tiền thưởng của năm 2009 được đơn vị chi trả thu nhập thanh toán cho người lao động vào nhiều lần sau ngày 31-12-2009, thì sẽ không được miễn thuế TNCN mà tính vào thu nhập của người lao động năm 2010.  

Hương Ly
Share Button