MEC: Ngày 22/4/2010, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu yết bổ sung

Share Button
Căn cứ công văn số 50CT/TCKT ngày 14/4/2010, Công ty CP Someco Sông Đà trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MEC niêm yết bổ sung như sau:
–  Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Someco Sông Đà
–  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;–  Mã chứng khoán: MEC;

–  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

–  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu);

–  Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);

–  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu (Bảy triệu cổ phiếu);

–  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng);

–  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 22/4/2010.

Share Button