Báo cáo tài chính quí IV/2007 của MEC

Share Button
Theo báo cáo tài chính quí IV năm 2007 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 114.515.347.514 VNĐ lũy kế đến hết quí VI là 192.885.956.283 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4.234.785.251VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 8.555.073.499 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.059 lũy kế cuối kỳ : 4.889
Share Button

Báo cáo tài chính quí IV/2007 của MEC

Share Button
Theo báo cáo tài chính quí IV năm 2007 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 114.515.347.514 VNĐ lũy kế đến hết quí VI là 192.885.956.283 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4.234.785.251VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 8.555.073.499 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.059 lũy kế cuối kỳ : 4.889

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Share Button