Bộ Xây dựng sẽ có thêm hai tập đoàn kinh tế

Share Button
Ngoài 3 đề án tập đoàn kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là: Tập đoàn Công nghiệp nặng Việt Nam (do Tổng công ty (TCT) Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt), Tập đoàn Sông Đà (TCT Sông Đà làm nòng cốt), Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (TCT Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam làm nòng cốt), hiện nay, Bộ Xây dựng đang đề xuất hình thành thêm hai tập đoàn kinh tế khác.

Theo đó, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam sẽ do TCT Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – IDICO làm nòng cốt, đảm nhận phát triển các dự án đầu tư xây dựng và bất động sản tại khu vực phía Nam. Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam do TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam làm nòng cốt, có nhiệm vụ quản lý khai thác các dự án xi măng để đảm bảo nguồn cung và điều tiết thị trường. Cả hai đề án này đang được khẩn trương xây dựng và phấn đấu hoàn thiện trong quý II/2008 để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2007-2010, Bộ Xây dựng đang tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; đồng thời chỉ đạo các đơn vị củng cố, kiện toàn bộ máy kế toán, tài chính, thống kê và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định.

TTXVN
Share Button