CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà quý I năm 2008 đạt 5,25 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 488%

Share Button
CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (Mã CK: MEC) vừa thông báo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2008.

Theo đó, trong Quý I/ 2008 Công ty đạt 63,94 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 38,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 151%) so với Quý I / 2007.

Lợi nhuận sau thuế trong Quý I/ 2008 đạt 5,25 tỷ đồng, tăng 4,35 tỷ đồng (tăng 488%) so với Quý I/ 2007. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong Quý I năm 2008 công ty đạt 1.312 đồng.

Được biết, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ thực hiện là 12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) vào ngày 16/5/2008. Đồng thời Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 vào ngày 26/4/2008 tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Cơ khí Lắp máy Sông Đà có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chủ yếu là về kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết báo cáo tài chính:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 63.939.045.060

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 63.939.045.060

Giá vốn hàng bán: 53.294.050.169

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10.644.994.891

Doanh thu hoạt động tài chính: 1.382.849.157

Chi phí tài chính: 2.953.864.515

Chi phí bán hàng: 0

Chi phí quản lý doanh nghiệp: 5.257.051.536

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 3.816.927.997

Thu nhập khác: 1.446.544.511

Chi phí khác: 15.285.346

Lợi nhuận khác: 1.431.259.165

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.248.187.162

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.248.187.162

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.312

ATPvietnam

Share Button