CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MCK: MEC): BCTC quý I năm 2008.

Share Button
Theo báo cáo tài chính quí I năm 2008 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 63.939.045.060 VNĐ lũy kế đến hết quí I là  63.939.045.060 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.248.187.162 VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 5.248.187.162 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.312 VNĐ lũy kế cuối kỳ : 1.312
Share Button