Các Nghị quyết Trung ương 6 khóa X chỉ ra những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Share Button
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” chỉ rõ: “Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Đổi mới tổ chức, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, hướng vào giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra:

1. Về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

2. Về vấn đề trí thức hóa giai cấp công nhân;

3. Về công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp;

4. Về mối quan hệ giữa công nhân với các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, đặc biệt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

5. Về sự phân hóa trong nội bộ giai cấp công nhân;

6. Về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới;

7. Về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp;

8. Về vai trò chủ yếu của giai cấp công nhân, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động;

9. Về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân các nước trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế;

10. Về những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch đối với giai cấp công nhân;…

2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 1 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ rõ: “Đảng tăng cường chỉ đạo, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Coi trọng đổi mới tư duy, công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất về nhận thức về hinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối các chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế của Đảng”.

3. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2 tháng 2 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” chỉ rõ:

– Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị;

– Bổ sung, sử đổi một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng nhằm xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ;

– Ban hành, hướng dẫn đảng viên làm kinh tế tư nhân, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; xử lý đối với đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài;

– Thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở;

– Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,v.v…

VP Đảng uỷ TCT
Share Button