Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Ra công chúng cho CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà

Share Button
Ngày 6/7/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Ra công chúng số 124/UBCK-ĐKCB cho Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà.

– Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: SONG DA MECHANICAL ASSEMBILING JOINT STOCK COMPANY;

– Tên viết tắt: SOMECO.

– Trụ sở chính: Số 47, ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà được phép chào bán Ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu), trong đó:

– Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.800.000 cổ phiếu;

– Chào bán Ra công chúng: 1.200.000 cổ phiếu theo phương thức đấu giá;

4. Phương án chào bán: Theo Bản cáo bạch;

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Ra công chúng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Share Button