Điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư do biến động giá vật tư, vật liệu XD

Share Button
Bộ Xây dựng vừa có ý kiến hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh tổng dự toán và tổng mức đầu tư trong tình hình giá vật tư, vật liệu xây dựng biến động như sau:
 
Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng) thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép trước khi thực hiện việc điều chỉnh. Đối với công trình sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước thì Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.
 
Vì vậy, đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khi điều chỉnh dự toán làm vuợt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép trước khi thực hiện việc điều chỉnh.

Anh Nguyễn (Báo Xây dựng )

Share Button