Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư

Share Button

Ngày 06/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2008/TT-BXD  về việc
hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự
toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây
dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Share Button