Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá X.

Share Button
Thực hiện Hướng dẫn số 30 – HD/BTGTW ngày 14/2/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Tỉnh uỷ Hoà Bình, Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với các nội dung cụ thể sau đây:

* ở Tổng công ty: Trong tháng 4-2008, Đảng uỷ TCT sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung các nghị quyết do Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá X; thông qua chương trình hành động của Đảng bộ TCT thực hiện các nghị quyết. Thành phần dự hội nghị bao gồm: các đồng chí cán bộ chủ chốt, các ban chuyên môn của Đảng uỷ và các đoàn thể quần chúng của TCT; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, CTHĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ cơ sở, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công, HLH thanh niên các đơn vị thành viên.

* ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của đơn vị. Về đối tượng, bao gồm toàn thể đảng viên của đảng bộ (chi bộ) cơ sở và các đồng chí uỷ viên BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LH thanh niên, ban nữ công, các đồng chí trưởng, phó phòng của đơn vị (nếu chưa phải là đảng viên). Đảng bộ có đông cán bộ, đảng viên thì có thể tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tại các Đảng bộ bộ phận. Về xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, các Đảng bộ (chi bộ) cơ sở phải tuỳ theo điều kiện cụ thể của đơn vị, có thể kết hợp tổ chức học tập các nghị quyết Trung ương 6 với học tập chuyên đề về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Thời gian tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở phải hoàn thành trong tháng 5-2008 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT trước ngày 30-5-2008.

* Về tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết trong CNVC – lao động: Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT giao cho Ban Thường vụ Công đoàn TCT chủ trì tổ chức giới thiệu nội dung các nghị quyết Trung ương 6 – khoá X cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở, chú trọng tới những vấn đề thiết thực về xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức đoàn thể và xây dựng Đảng vững mạnh.

Việc triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội BCH Trung ương 6 – khoá X là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và rất quan trọng, do đó các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần xây dựng kế hoạch hợp lý, theo tinh thần đổi mới, tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và tăng cường kiểm tra thực hiện, tránh hình thức, qua loa. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TCT có trách nhiệm giúp cho Ban Thường vụ TCT đôn đốc kiểm tra việc học tập và triển khai thực hiện của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng.

VP Đảng uỷ TCT
Share Button