MEC công bố quyết định của đại hội cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu

Share Button
Công ty cổ phần CKLM Sông Đà tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua hình thức xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản. Căn cứ vào kết qủa kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CKLM Sông Đà nhất trí thông qua việc niêm yết 3.000.000 cổ phiếu phát hành năm 2007 tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Toàn văn biên bản kiểm phiếu : xem tài liệu đính kèm

Share Button