Quyết định ĐHCĐ của MEC về việc niêm yết cổ phiếu phát hành bổ xung

Share Button
MEC tiến hành đại hội cổ đông bất bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau khi tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của ban kiểm soát công ty. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc niêm yết bổ xung cổ phiếu phát hành thêm năm 2007 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà ngày 20/04/2007 tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Share Button