SOMECO công bố báo cáo tài chính quý III năm 2007

Share Button
Theo báo cáo tài chính quí III năm 2007 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 37.097.375.515 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.808.237.902 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 646, cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 71
 
Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Share Button