SOMECO thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Share Button
Được sự đồng ý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo giấy chứng nhận số 124/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/07/2007. Công ty cổ phần CKLM Sông Đà thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau :

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC)

– Mã CK: MEC

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:10.000 đồng / cổ phần

– Số lượng đăng ký chào bán: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu), trong đó:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

– Khối lượng phát hành: 1.800.000 cổ phiếu (Một triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)

– Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

– Phương thức phát hành:Cổ đông hiện hữu được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 5:9 (Cổ đông sở hữu năm cổ phiếu cũ được quyền mua thêm chín cổ phiếu mới) với giá mỗi cổ phiếu là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu. Căn cứ vào danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sẽ được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 5:9 (Cổ đông sở hữu năm cổ phiếu cũ được quyền mua thêm chín cổ phiếu mới) với giá mỗi cổ phiếu là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu. Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng chục. Đối với trường hợp số cổ phần được mua có số lẻ hàng đơn vị nhỏ hơn 10 cổ phần sẽ làm tròn giảm xuống 0 cổ phần Số cổ phần không được đăng ký mua hoặc chưa được chuyển nhượng quyền mua bởi các cổ đông hiện hữu sẽ giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà tiếp tục phân phối với các điều kiện không ưu đãi hơn cổ đông hiện hữu.

– Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua thêm cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên.

– Giá chào bán: 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2007

– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2007

– Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 07/08/2007 đến ngày 21/08/2007

– Thời gian đăng ký nộp tiền tiền mua cổ phần: Từ 8h.00 ngày 07/08/2007 đến 15h.00 ngày 30/08/2007

– Ngày dự kiến giao dịch: 30/09/2007

Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai:

– Khối lượng phát hành: 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)

– Đối tượng phát hành: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ

– Phương thức phát hành: Bán đấu giá công khai qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

– Tổ chức bán đấu giá: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

– Giá khởi điểm bán đấu giá: 20.000 VNĐ/01 cổ phiếu

– Thời gian phân phối cổ phần: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chi tiết : xem tài liệu đính kèm

Share Button