Thông báo mời họp Đại Hội cổ đông

Share Button
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà xin thông báo một số thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1- Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2008.

2- Địa điểm: Phòng 257 – Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đường Phạm Hùng – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội.

3- Nội dung:
3.1- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008;
3.2 – Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, chương trình công tác năm 2008;
3.3- Báo cáo của Ban kiểm soát;
3.4- Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty;
3.5 – Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2007
3.6 -Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát;
3.7 – Bầu bổ xung ban kiếm soát .

4- Thành phần tham dự đại hội gồm:
– Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
– Các thành viên Ban kiểm soát Công ty
– Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 01 tháng 04 năm 2008

Các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 21 /04 /2008 theo địa chỉ sau:

Ông(Bà): Nguyễn Thành Khánh
Số điện thoại: 04.215.8787 – 092.6688.268   fax: 04.783.2397
Địa chỉ: Số 47/115 – Nguyễn Khang – Phường Yên Hòa – Cầu giấy – Hà Nội.

Các cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử ban kiểm soát của Công ty (theo luật doanh nghiệp) đề nghị gửi đơn xin tham gia ứng cử và hồ sơ về Công ty trước ngày 21/04/2008

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu uỷ quyền đính kèm và giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 21/04 /2008 cũng theo địa chỉ trên.

Thông báo này thay cho giấy mời

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội cổ đông xem file đính kèm:
– Giấy mời dự họp
– Nội dung chương trình ĐHCĐ
– Giấy đăng ký dự đại hội
– Giấy ủy quyền
– Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
– Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, chương trình công tác năm 2008
– Phương án sửa đổi điều lệ Công ty
– Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2007
– Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007, dự kiến năm 2008
– Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007
– Hướng dẫn thủ tục và điều kiên tham gia ứng cử và đề cử vào ban kiểm soát

Share Button