Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Share Button
Ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2007/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Thông tư này hướng dẫn  phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là giá ca máy) làm cơ sở xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công.

Toàn văn : Thông tư 07/2007/TT-BXD tại http://www.moc.gov.vn/site/moc

Share Button