Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Share Button

BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)

Giá bán: Giá bán cho các cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu): Giá khởi điểm bán đấu giá là 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi ngàn đồng/cổ phiếu) xác định dựa trên giá giao dịch trung bình của cổ phiếu Công ty trong 03 tháng gần nhất (có tính đến việc điều chỉnh giá do thực quyền của cổ đông hiện hữu) trừ đi một tỷ lệ chiết khấu nhất định.

Tổng số lượng chào bán: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu) phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Trong đó: Phát hành cho các cổ đông hiện hữu 1.800.000 cổ phiếu (Một triệu tám trăm ngàn cổ phiếu) theo tỷ lệ 5:9 (Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được mua thêm 9 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá)

Bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội : 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)

Tổng giá trị chào bán: 30.000.000.000 đồng theo mệnh giá (Ba mươi tỷ đồng)

Share Button