Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà được chấp thuận đăng ký giao dịch

Share Button

Ngày 30/11/2006, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 54/QĐ-TTGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà, cụ thể như sau:

– Tên doanh nghiệp đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: MEC

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu

Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà có nghĩa vụ công bố thông tin theo qui định hiện hành và tuân thủ các qui định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Share Button