Công ty CP SOMECO Sông Đà (MCK: MEC): BCTC quý II năm 2008.

Share Button
Theo báo cáo tài chính quí II năm 2008 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 99,906,886,617 VNĐ lũy kế đến hết quí II là 163,845,931,677 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 5,782,587,698  VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 10,296,028,648 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1,446 VNĐ lũy kế cuối kỳ : 2,574
Chi tiết: xem tại đây
Share Button