CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà chốt danh sách cổ đông

Share Button

TTGDCK Hà Nội thông báo ngày 1/4/2008 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (mã chứng khoán: MEC).

Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 là 28/03/2008, đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 là 31/03/2008, riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 28, 31/03/2008.

Mục đích Công ty sử dụng danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ thực hiện là 12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) vào ngày 16/5/2008. Đồng thời Công ty cũng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 vào ngày 26/4/2008 tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Đại hội cổ đông sẽ thông qua thông báo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông; báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008; báo cáo tài chính năm 2007; báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, chương trình công tác năm 2008; báo cáo của Ban Kiểm soát; phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2007; phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua phương án chuyển đổi hình thức hoạt động của các đơn vị thành viên.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MEC: ngày 31/03, 01/04 và 02/04/2008.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2007 công ty đạt 114,476 tỷ đồng tăng 192% so với quý IV/2006 tương đương tăng 75,269 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm doanh thu thuần đạt 192,846 tỷ đồng tăng 123,4% so với năm 2006 tương đương tăng 106,533 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2007 đạt 4,234 tỷ đồng tăng 162,65% so với quý IV/2006, luỹ kế lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 8,555 tỷ đồng tăng 170,3% so với năm 2006 tương đương tăng 5,39 tỷ đồng.

Share Button