CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (mã CK: MEC) tổ chức ĐHCĐ năm 2007 và trả cổ tức năm 2006

Share Button

Căn cứ Thông báo số 572/TB-TTLK ngày 19/03/2007 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu như được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2006 và trả cổ tức như sau:

– Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà

– Mã Chứng khoán: MEC

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2007

– Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 27/03/2007

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 28/03/2007

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 27, 28/03/2007.

– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đại hội cổ đông thường niên năm 2007 và chi trả cổ tức năm 2006

1. Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/04/2007

– Cách thức thực hiện: Gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

– Thời gian thực hiện: Dự kiến 20/04/2007

– Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty tại đường Lê Thánh Tông, phườn Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

– Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua Quyết định sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

+ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007

+ Điều chỉnh định hướng phát triển Công ty đến năm 2015

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty để đầu tư vào các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các dự án đầu tư khác

3. Chi trả cổ tức năm 2006

– Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2007

– Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy sông đà xin trân trọng thông báo

Share Button