CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MCK: MEC): BCTC năm 2006 (đã kiểm toán)

Share Button

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã cùng công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà tiến hành kiểm toán tình hình tài chính của công ty năm 2006.Quá trình kiểm toán được thực hiện theo hướng dẫn của Chuẩn mực Quốc tế về kiểm toán và các Chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam.

Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Share Button