CTCP Cơ khí Lắp Máy Sông Đà (MCK: MEC) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội.

Share Button

Ngày 9/11/2007, TTGDCK Hà Nội đã có quyết định số 317/QĐ – TTGDCKHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung cổ phiếu CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: MEC

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.000.000 CP (Ba triệu cổ phiếu)

– Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

GIÁM ĐỐC TTGDCK HÀ NỘI
Đã ký.

Share Button