Kết quả đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà

Share Button

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

MEC xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà được tổ chức vào ngày 14/09/2007 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.200.000 cổ phần. Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: 588.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 99
Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 95

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 1.246.500 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 99

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.246.500 cổ phần

8. Khối lượng đặt cao nhất: 400.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 26.000 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 20.000 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 26.000 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 20.000 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 20.186 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 99. Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 95

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.200.000 cổ phần. Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

17. Tổng giá trị cổ phần bán được: 24.223.350.000 đ.

Share Button