MEC đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Share Button

Ngày 09 tháng 11 năm 2007, Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

– Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà

– Mã chứng khoán : MEC

– Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng )

– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

– Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung : 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu )

– Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung : 30.000.000.000 cổ phiếu (Ba mươi tỷ đồng chẵn)

– Tổng số chứng khoán đăng ký : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu )

– Tổng giá trị chứng khoán đăng ký : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

– Hình thức đăng ký lưu ký : Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm thuân thủ mọi quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Share Button