MEC: Đạt trên18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng bằng 106,42 % so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 (trên 17 tỷ đồng)

Share Button

Hiện vốn điều lệ của MEC đạt 40 tỷ đồng quý III năm 2009, MEC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

Tính đến quý III , lợi nhuận trước thuế đạt 18,394 tỷ đồng bằng 106,42% so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 là 17,285 tỷ đồng.


Share Button