MEC : Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share Button

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2010

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu đầu tư của Công ty, điều chỉnh kế hoạch sán xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 5 năm từ 2011 đến 2015.Xem chi tiết :tải về

Share Button