MEC : Thay đổi nhân sự

Share Button

Tại kỳ họp ngày 26/12/2005 các thành viên HĐQT đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Doãn Hành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian qua ông Nguyễn Doãn Hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT Công ty. Hiện nay Bộ xây dựng đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Hành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Tổng công ty cơ khí xây dựng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ giao ông Nguyễn Doãn Hành đã có đơn từ nhiệm xin rút khỏi HĐQT và thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty CP SOMECO Sông Đà ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Căn cứ vào điều 108; điều 111; khoản 1 điều 116 luật doanh nghiệp; nghị quyết số 34 TCT/HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà về việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty, giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP SOMECO Sông Đà; điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, xét các điều kiện năng lực cá nhân; ngày 27 tháng 2 năm 2010 các thành viên HĐQT đã họp và nhất trí :

– Bầu ông Nguyễn Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Nguyễn Doãn Hành.

– Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, người đại diện pháp luật của công ty thay cho ông Nguyễn Anh kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2010.

Share Button