MEC: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Share Button

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà trân trọng kính mời quí vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

1- Tên công ty : Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.
Địa chỉ: Số 47/115 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
Giấy phép kinh doanh số: 0103017287 cấp ngày 15/05/2007,
2- Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 4 năm 2009

3- Địa điểm: Phòng 257 Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đường Phạm Hùng – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

4- Nội dung:

  1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009,
  2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2006-2010 và chiến lược phát triển đến 2015,
  3. Báo cáo của HĐQT về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, chương trình công tác năm 2009′
  4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2008 của Ban kiểm soát Công ty,
  5. Phương an phân phối và sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008,
  6. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty,
  7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009,
  8. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ xung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
  9. Bầu bổ xung Ban kiểm soát,
  10. Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

5- Thành phần tham dự đại hội gồm:

– Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

– Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 09 tháng 03 năm 2009

Đề nghị các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự bằng văn bản hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 18 tháng 4 năm 2009 theo địa chỉ sau:
Ông: Nguyễn Thành Khánh
Số điện thoại : 04. 2215 8787 – 0973 577 868
Fax : 04. 3783 2397
Địa chỉ: Số 47/115 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
Các cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử Ban kiểm soát của Công ty (theo luật doanh nghiệp) đề nghị gửi đơn xin tham gia ứng cử và hồ sơ về Công ty trước ngày 18/4/2009.
Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền cho đại diện khác hoặc ủy quyền cho HĐQT (có mẫu đính kèm) thực hiện quyền cổ đông.

Lưu ý:
– Khi đi họp đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND
– Chi phí đi lại, ăn ở do các cổ đông tự túc.
Sự hiện diện của Ông/Bà sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
– Các cổ đông,
– Lưu HĐQT, VP.

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2009:

– Giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội
– Chương trình họp ĐHCĐ năm 2009
– Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
– Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008
– Báo cáo kiểm toán về BCTC tổng hợp năm 2008
– Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
– Báo cáo thực hiện SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2008

Share Button