MEC_Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Share Button

Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 46/NQ-ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010 tại văn bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

MEC_15.04.10_DHDCD_2010dinh_kem-_Bien_ban.doc

MEC_15.04.10_DHDCD_2010dinh_kem.doc

Share Button