Ông Phạm Văn Thưởng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu

Share Button

− Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thưởng

− Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

− Mã Chứng khoán thực hiện giao dịch: MEC

− Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 4.554 cổ phiếu

− Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 2.000 cổ phiếu

− Số lượng nắm giữ sau khi giao dịch: 2.554 cổ phiếu

− Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính gia đình

− Phương thức thực hiện giao dịch: Thoả thuận và báo giá

− Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 01/11/2007 đến ngày 30/11/2007

Share Button