MEC – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share Button

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà xin thông báo về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011 đến năm 2015.

Mục đích lấy ý kiến : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 143,4 tỷ đồng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011 đến năm 2015.

Thời hạn : phải gửi phiếu về Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà là ngày 09 tháng 07 năm 2010. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phiếu xin ý kiến thì xem như Quý cổ đông đã nhất trí với vấn đề xin ý kiến.

Tài liệu đính kèm:

PHIEU-LAY-Y-KIEN.zip

Chi_tiet_cac_van_de_can_lay_y_kien.zip

Share Button