Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Share Button

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà công bố nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Share Button