Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2012

Share Button

song da
THÔNG BÁO

( V/v: Thay đổi thời gian và địa điểm

họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi:  Các quý cổ đông Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà

Theo thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty đã thông báo dự kiến ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là ngày 20/04/2012 tại phòng 254 – Trung tâm Hội nghị quốc Gia . Nay để phù hợp với thực tế công tác tổ chức và đảm bảo thành công của Đại hội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà ( Mã chứng khoán MEC) xin trân trọng  thông báo tới các Quý cổ đông  về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức đại hội như sau:

Thời gian    : 08h ngày 26 tháng 04 năm 2012

          Địa điểm tại : Tầng 2 – Hội trường A học viện chính trị  – Hành chính khu vực I

                                    Số 15 đường Khuất  Duy Tiến – Quận Thanh Xuân –  Hà Nội

Thông báo này sẽ được thay đổi trong giấy mời họp  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012  để gửi trực tiếp đến toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/03/2012 của Công ty và công bố trên Website Công ty:  www. someco.com.vn

         

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

Nơi nhận:                      
– Như kính gửi

– UBCK (B/c)

– SGDCK Hà Nội ( B/c)

– Lưu TCHC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button