SOMECO Hòa Bình : Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012

Share Button

Công ty CP SOMECO Hòa Bình xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (file đính kèm).

Trân trọng gửi đến quý nhà đầu tư tham khảo:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông năm 2012

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

Biên bản kiểm phiếu thông qua bầu bổ sung Ban kiểm soát

Biên bản họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên năm 2012

Share Button