Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

Share Button

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.

Báo cáo tài chính 2012 Công ty mẹ đã kiểm toán:    BCTC_CONGTYME_DAKIEMTOAN
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2012:         BCTC_HN_DAKIEMTOAN

Share Button