Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2013

Share Button

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

Kính gửi:

 • Quí vị cổ đông.
 • Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Thời gian khai mạc: 8h ngày 30 tháng 6 năm 2013
Địa điểm họp: Tầng 2–Hội trường A Học viện chính trị-hành chính khu vực I
Số 15 đường Khuất Duy Tiến – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2013:

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Tải về: tại đây
 2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Tải về: tại đây
 3. Phiếu biểu quyết. Tải về: tại đây
 4. Chương trình, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Tải về: tại đây
 5. Thông báo và hướng thủ tục tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT. Tải về: tại đây
 6. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP SOMECO Sông Đà . Tải về: tại đây
 7. Báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. Tải về: tại đây
 8. Báo cáo tài chính tóm tắt đến ngày 31/12/2012. Tải về: tại đây
 9. Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC tổng hợp. Tải về: tại đây
 10. Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC hợp nhất. Tải về: tại đây
 11. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013. Tải về: tại đây
 12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012. Tải về: tại đây
 13. Báo cáo chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát. Tải về: tại đây
 14. Tờ trình miễn nhiệm cán bộ chủ chốt, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tải về: tại đây
 15. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Tải về: tại đây
 16. Tờ trình sát nhập công ty SOMECO Hòa Bình vào Công ty CP SOMECO Sông Đà Tải về: tại đây
 17. Thay thế Điều lệ, tổ chức hoạt động Công ty CP SOMECO Sông Đà. Tải về: tại đây
 18. Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT công ty. Tải về: tại đây
 19. Dự thảo điều lệ năm 2013. Tải về: tại đây
 20. Dự thảo hợp đồng sát nhập giữa SOMECO Sông Đà và SOMECO Hòa Bình. Tải về: tại đây
 21. Dự thảo phương án sát nhập giữa SOMECO Sông Đà và SOMECO Hòa Bình. Tải về: tại đây
 22. Phụ lục số 01- Danh sách cổ đông sáng lập (kèm theo dự thảo điều lệ). Tải về: tại đây
 23. Sự khác biệt giữa điều lệ cũ và mới (kèm theo dự thảo điều lệ). Tải về: tại đây
Share Button