Nghị quyết họp HĐQT Công ty thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Someco Hòa Bình vào Công ty CP Someco Sông Đà và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Share Button

Nghị quyết họp HĐQT Công ty thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Someco Hòa Bình vào Công ty CP Someco Sông Đà và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tải về: Tại đây

Share Button