SOMECO Hòa Bình: TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Share Button

Kính gửi : Quí vị cổ đông Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian khai mạc: 07h30 ngày 27 tháng 6 năm 2013

Địa điểm họp: Tầng 2–Hội trường Công ty CP SOMECO Hòa Bình; Số 128 đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2013:

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: tải về
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013: tải về
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: tải về
Phiếu biểu quyết: tải về
Chương trình, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013: tải về
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP SOMECO Hòa Bình: tải về
Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, kế hoạch thực hiện năm 2013: tải về
Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013: tải về
Báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2012: tải về
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: tải về
Báo cáo tài chính tóm tắt: tải về
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013: tải về
Báo cáo chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: tải về
Tờ trình sát nhập công ty SOMECO Hòa Bình vào Công ty CP SOMECO Sông Đà: tải về
Nghị quyết họp HĐQT Công ty thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Someco Hòa Bình vào Công ty CP Someco Sông Đà và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: tải về

Share Button