SOMECO HÒA BÌNH: Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Share Button

Kính gửi: Qúy cổ đông CTCP SOMECO Hòa Bình

Hội đồng quản trị CTCP SOMECO Hòa Bình trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông ngày đăng kí cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SOMECO Hòa Bình 2013, cụ thể như sau:

  1. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông;
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết
  4. Ngày đăng kí cuối cùng: 18 tháng 6 năm 2013 ( Là thời điểm chốt danh sách có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 )
  5. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 27 tháng 6 năm 2013
  6. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty CP SOMECO Hòa Bình, số 128, đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Tài liệu kèm theo:

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: tải về

Nghị quyết HĐQT Công ty CP SOMECO Hòa Bình: tải về

Biên bản họp HĐQT Công ty CP SOMECO Hòa Bình: tải về

Share Button