MEC: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Share Button

Căn cứ theo Nghịquyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 19NQ/ĐHĐCĐ ngày 30/06/2013 của Công ty CP Someco Sông Đà, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong

– Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Someco Sông Đà

– Lý do miễn nhiệm: Do Tổng công ty Sông Đà thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty CP Someco Sông Đà

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/06/2013

2. Ông Phạm Ngọc Anh

– Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Someco Sông Đà

– Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/06/2013

Bổ nhiệm:

1. Ông Kim Mạnh Hà

– Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Someco Sông Đà

– Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2011-2015)

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ01/07/2013

2. Ông Phạm Đức Trọng

– Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Someco Sông Đà

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Someco Sông Đà

– Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2011-2015)

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ 01/07/2013

Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT : Tải về

Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT : Tải về

Share Button