MEC: Thay đổi nhân sự

Share Button

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23NQ/HĐQT ngày 22/07/2013 của Công ty CP Someco Sông Đà, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Bổ nhiệm: Ông Kim Mạnh Hà
– Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
– Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2011-2015.
– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/07/2013

II. Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Anh
– Không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để giữ chức vụ thành viên HĐQT.
– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/07/2013

Tài liệu đính kèm: MEC_So_23_NQ.HĐQT_signed.pdf

Share Button