NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

Share Button

cong-hoa

NGH QUYCA ĐI HI ĐNG C ĐÔNG

CÔNG TY C PHN SOMECO SÔNG ĐÀ

– Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

– Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 07 năm 2010

 

QUYT NGH

Điu 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty, lưu ký và niêm yết cổ phiếu đợt phát hành tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các nội dung chính sau:

– Vốn điều lệ hiện tại:                           70.000.000.000 đồng

– Vốn điều lệ tăng thêm:                       73.500.000.000 đồng

– Vốn điều lệ sau khi tăng:                   143.500.000.000 đồng

– Mục đích tăng vốn điều lệ: Bổ xung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông

– Phương án phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu và chào bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty với giá phát hành bằng mệnh giá cụ thể như sau.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

+ Số lượng chào bán: 7.000.000 (bảy triệu) cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền.

Chào bán cho cán bộ công nhân viên công ty:

+ số lượng chào bán: 350.000 (ba trăm năm mươi ngàn) cổ phiếu

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức chào bán: chào bán trực tiếp

– Thời gian dự kiến: Quý III năm 2010

– Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.

-Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ Công ty và xử lý lượng cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành (nếu có) với giá bán không thấp hơn mệnh giá; lưu ký và niêm yết cổ phiếu đợt phát hành tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Tài liệu đính kèm:
Share Button