BCTC bán niên 2013 có soát xét kiểm toán Công ty mẹ kèm theo giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét

Share Button

Công ty CP Someco Sông Đà công bố BCTC bán niên 2013 có soát xét kiểm toán Công ty mẹ kèm theo giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét:

BCTC bán niên 2013 có soát xét kiểm toán Công ty mẹ: tải về

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét: tải về

Share Button